Regulamin

Regulamin uczestnictwa w XVI Letnich Kursach Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie, 2022

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej (LKMMD) jest Fundacja Partnerstwo dla Edukacji. Współorganizatorem jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie
 2. 16. edycja LKMMD odbędzie sią w dniach 2 – 9 lipca 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, przy ul. Bednarskiej 11.
 3. Uczestnikami LKMMD mogą być uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II st., studenci, absolwenci oraz wykładowcy uczelni artystycznych.
 4. Zajęcia realizowane są na instrumentach współczesnych jak i historycznych.
 5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji i realizacji LKMMD publikowane są stronie www.muzykadawna.org

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W ramach LKMMD odbędą się:
  • Kurs instrumentalny (realizowany w formie stacjonarnej)
  • Kurs wokalny (realizowany w formie on-line)
  • Kurs metodyczny dla nauczycieli – obserwacja zajęć (realizowany w formie stacjonarnej)
 2. Warunkiem przyjęcia na Kursy jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie w pełnej kwocie opłaty za uczestnictwo.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagane jest przesłanie na adres mailowy infomuzykadawna@gmail.com skanu oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – wzór oświadczenia – zał. Nr 1. Oryginał oświadczenia należy dostarczyć do Biura Organizacyjnego LKMMD w dniu rozpoczęcia Kursów. Brak oświadczenia uniemożliwi udział w Kursach.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną z pomocą formularza online znajdującego się na stronie muzykadawna.org
 5. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2022 r.
 6. Liczba uczestników w poszczególnych klasach jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Uczestnik zgłaszający się do udziału w LKMMD wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwala na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi identyfikacyjnymi  (imię, nazwisko) do celów promocyjnych, edukacyjnych, sprawozdawczych oraz archiwalnych, a także na stronach WWW organizatora. Oświadczenie stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego on-line.
 8. W przypadku osób niepełnoletnich, skan oświadczenia zgody na przetwarzanie danych i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku wyrażone przez rodzica bądź opiekuna prawnego, należy przesłać na adres mailowy infomuzykadawna@gmail.com przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego – wzór oświadczenia – zał. Nr 2
 9. Wpłynięcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatora pocztą elektroniczną na adres „email do kontaktu” podany w formularzu. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na Kurs. (patrz §2 pkt. 2)

§3 Opłaty

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w LKMMD w zależności o rodzaju uczestnictwa wyszczególniona jest w cenniku – zał. Nr 3.
 2. W przypadku zespołów wokalnych bądź wokalno-instrumentalnych opłaty za udział w Kursie można dokonać:
  • indywidulanie, od każdego z członków zespołu lub
  • opłaty zbiorczej, w formie jednej transakcji. W przypadku opłaty zbiorczej, w tytule przelewu należy podać nazwiska członków zespołu, za których dokonana została płatność.
 3. W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach specjalności głównej, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych godzin zajęć  (poza pakietem 4 godzin objętym ceną pełnego kursu).
 4. Przelewu opłaty określonej w cenniku, należy dokonać dopiero po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz możliwości udziału w Kursach.
 5. Organizator może zastosować ceny promocyjne. Warunki i zasady promocji będą określone odrębnymi regulaminami.
 6. Opłata zawiera ryczałtowe koszty manipulacyjne w wysokości 30 zł (dla obywateli Polski) / 130 zł (dla uczestników z zagranicy).
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie do dnia 10 czerwca 2022 r. zwrot opłaty za udział w kursie zostanie pomniejszony o koszty manipulacyjne.
 8. W przypadku rezygnacji po 13 czerwca 2022 r. opłata za udział nie będzie zwracana.
 9. Przelewu opłaty należy dokonać na konto Fundacji Partnerstwo dla Edukacji:
  BNPPL – 56 1600 1127 1819 3969 5000 0001
  koniecznie z wpisem w tytule wpłaty XVI LKMMD + imię i nazwisko uczestnika
  Koszty przelewu bankowego pokrywa wpłacający.
  For a foreign transfers:
  BANK: BNPPL
  BANK’S SWIFT CODE: PPABPLPKXXX
  ACCOUNT NAME: Fundacja Partnerstwo dla Edukacji.
  ACCOUNT NUMBER (IBAN): PL56160011271819396950000001
  BANK’S POSTAL ADDRESS: BNP Paribas Bank Polska S.A.ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warsaw, Poland
  under: ”XVI LKMMD – first name and surname”.
  The bank transfer official fees covered by participant.
 10. Opłata za kurs nie obejmuje: kosztów noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków etc. Uczestnikom kursu zaleca się posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia.

§4 Przebieg

 1. Szczegółowy program i harmonogram zajęć XVI LKMMD zostanie opublikowany na stronie muzykadawna.org
 2. Zapisy na zajęcia odbędą się poprzez elektroniczny system rejestracji, udostępniony dla zarejestrowanych uczestników na tydzień przed rozpoczęciem Kursów. Korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji może się wiązać z koniecznością akceptacji osobnego Regulaminu systemu oraz podania danych osobowych w niezbędnym zakresie (tj. imię, nazwisko, adres e-mail).
 3. Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.
 4. Uczestnicy LKMMD mogą korzystać z oferty zajęć przewidzianych w programie w ramach pełnego uczestnictwa:
  • SPECJALNOŚĆ GŁÓWNA – zagwarantowane 4 konsultacje indywidualne z wykładowcą po 45 minut
   • Śpiew / muzyka ensemblowa / chorał gregoriański
   • flet /flet traverso,
   • obój /obój barokowy/ flet prosty,
   • skrzypce / skrzypce barokowe,
   • altówka / altówka barokowa,
   • wiolonczela / wiolonczela barokowa,
   • klawesyn,
   • organy,
   • klawikord,
   • viola da gamba,
   • lutnia / gitara / teorba.
  • SPECJALNOŚĆ DODATKOWA – Możliwość uczestnictwa w zajęciach innych niż wybrana Specjalność główna (w zależności od liczby wolnych miejsc):
   • flet /flet traverso,
   • obój /obój barokowy/ flet prosty,
   • skrzypce / skrzypce barokowe / altówka / altówka barokowa,
   • wiolonczela / wiolonczela barokowa,
   • klawesyn,
   • organy,
   • klawikord,
   • wirginał,
   • viola da gamba,
   • lutnia / gitara / teorba.
  • WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE: – Możliwość uczestnictwa w zajęciach (w zależności od liczby wolnych miejsc):
   • improwizacja
   • kameralistyka
   • podstawy kompozycji
   • nauka basso continuo
   • temperacje historyczne i strojenie klawesynu
   • pierwsza pomoc dla klawesynu
   • psychoedukacja
   • prezentacja sceniczna
  • zajęcia z akompaniatorem
  • wykłady otwarte
  • dostęp do zamkniętej grupy XVI LKMMD na facebook.com
 5. W zależności od wprowadzanych obostrzeń sanitarnych, podczas LKMMD odbywać się mogą koncerty i prezentacje artystyczne otwarte dla publiczności.
 6. O udziale w koncercie uczestników decydują organizatorzy LKMMD na podstawie propozycji repertuarowych zgłoszonych przez wykładowców.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania zajęć oraz koncertów realizowanych w ramach LKMMD oraz do rozpowszechniania tych materiałów służących promocji Kursów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców, a prawa do wykorzystywania artystycznego wykonania utworów wykonywanych w trakcie LKMMD, zostaną przeniesione na Organizatora.
 8. Na zakończenie Kursów uczestnicy, którzy wzięli udział w zajęciach w trybie pełnym otrzymują certyfikat uczestnictwa. O uwzględnieniu na certyfikacie specjalności głównej decyduje nauczyciel prowadzący specjalność.
 9. Organizator LKMMD rezerwuje sobie prawo korekty harmonogramu zajęć lub zamiany wykładowcy z powodu nagłych i nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.
 10. Organizator i współorganizator LKMMD nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, zagubione rzeczy osobiste, pieniądze, dokumenty itd.
 11. Organizator LKMMD może kontaktować się z uczestnikami drogą mailową lub telefoniczną.

§5 Wytyczne w przypadku wprowadzenia stanu epidemicznego

 1. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w reżimie sanitarnym obejmującym m.in. dezynfekcję rąk, zachowanie zalecanego dystansu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta oraz stosowanie się do wytycznych wydanych przez GIS, MZ, MEiN czy MKiDN oraz komunikatów organizatora.
 2. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe:
  • bez objawów chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną;
  • osoby, które bezpośrednio w okresie poprzedzającym 14 dni od terminu realizacji XVI LKMMD nie przebywały w warunkach domowych z osobą odbywającą kwarantannę bądź izolację,
  • osoby, objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Każdy z uczestników LKMMD jest zobowiązany do samodzielnego zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury osób wchodzących na teren obiektów, w których odbywają się zajęcia w ramach XVI LKMMD.
 5. Odmowa pomiaru temperatury jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w zajęciach i nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów uczestnictwa.
 6. Organizator zastrzega prawo niewpuszczenia na zajęcia osób z podwyższoną temperaturą lub objawami mogącymi wskazywać na zakażenie. Odmowa wpuszczenia z powyższego powodu nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów uczestnictwa.
 7. W klasach może jednocześnie przebywać maksymalnie liczba osób określona w informacji udostępnionej przy wejściu do poszczególnych pomieszczeń.
 8. W czasie zajęć nie jest dozwolone przebywanie w klasach osób trzecich za wyjątkiem nauczycieli obserwujących zajęcia, opiekunów prawnych osób niepełnoletnich lub opiekunów osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem §5 pkt 7.
 9. Zabronione jest spożywania posiłków na terenie obiektów, w których odbywają się zajęcia.
 10. W przypadku odwołania zajęć realizowanych stacjonarnie w związku z nagłą koniecznością wprowadzeniem kwarantanny, pozostałe zajęcia/lekcje w miarę możliwości organizacyjnych zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.
 11. W przypadku konieczności całkowitego odwołania Kursów w trakcie trwania imprezy, koszty uczestnictwa zostaną uczestnikom zwrócone, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych/odwołanych zajęć specjalności głównej.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator LKMMD.
 2. Zgłoszenie do udziału w LKMMD jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przez Organizatora rekrutacji do LKMMD.

 

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1. Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w XVI LKMMD
Zał. 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby XVI LKMMD
Zał. 3. Cennik XVI LKMMD

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r, dalej jako „RODO”, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Partnerstwo dla Edukacji, z siedzibą przy ul. W.A. Mozarta 1 lok. 47, 02-736 Warszawa, KRS 0000587133.
 2. Kontakt z administratorem jest możliwy
  • listownie na adres: o którym mowa w pkt. 1.
  • przez e-mail: partnerstwo.dla.edukacji@gmail.com
 3. Podane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 4. Dane osobowe, podane dobrowolnie, przetwarzane będą w celu związanym z organizacją XVI Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej (LKMMD).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom administratora wykonującym czynności związane z organizacją LKMMD oraz uprawnionym organom administracji publicznej, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym lub porządkowym, a także Ministerstwu Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa, z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji LKMMD, zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody).
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 10. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w LKMMD.
 12. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Partnerstwo dla Edukacji, udzieloną w dniu ………… w celu ………., Podpis osoby, której dane dotyczą.
 13. Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 14. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
  (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl)
Skip to content